Nieuwe Democratie Wijdemeren
Opstand in de polder

SAMEN BESLISSEN

Wij staan los van ND, Nieuwe Democratie, een landelijke niet aan verkiezingen deelnemende partij met focus op euthanasie en klimaat. Wij zijn gelieerd aan Code Oranje dat wél draagvlak heeft en meedeed aan Tweede Kamer en Provinciale verkiezingen!

Alleen geïnteresseerd in onze burgerinitiatieven over woningbouw? KLIK DAN SNEL DOOR naar de pagina van jouw keuze. Voor informatie over de democratische beweging KLIK DOOR naar die pagina's. 

Verder:

Dringend gezocht: de 885 woningzoekenden sociale huur die inschreven op de 12 tiny  houses Dennenlaan en de 104 50+'ers die kleinere huizen zoeken uit het WiMRA 2019 onderzoek. Nieuwe Democratie Wijdemeren gaat dan uw belangen sterker behartigen. Geef dit bericht door als u zo iemand kent!

Welkom op de participatiepagina van Wijdemeren. Anders dan de naam doet vermoeden is dit geen politieke partij. Dit is een participatie platform om inwoners van Wijdemeren met burgerinitiatieven en andere initiatieven samen te brengen. Door krachten te bundelen willen wij meer inspraak en samenwerking met de gemeente, voorzover haalbaar in deze raadsperiode. Wat er daarna gebeurt, is koffiedik kijken, waarbij niets wordt uitgesloten. Ook deelnemen aan de raadsverkiezingen in maart 2022 kan daaronder vallen. 8-9-2021 ontdekt DLP dat de sinds 1994 in de Gemeentewet verplichte inspraakverordening vol fouten staat. Emails worden niet als volwaardig beschouwd. Raad stuurt dit terug naar de ambtenaren. CDA: "inspraak vervalt bij omgevingswet, wordt dan vervangen door participatie". Maar dan wordt het ingevuld in een vrije vorm, die we inmiddels wel kennen uit de inspraaknota bouwen, geen enkele rol meer voor inwoners, alleen voor ontwikkelaars! Uitgesteld naar oktober. Chaos alom. 

Wij willen niet dat de overheid voor ons beslist, maar méébeslissen! Naar Tjeenk Willink: “Burgers zullen de overheid alleen vertrouwen als die overheid betrouwbaar is en uitgaat van vertrouwen in burgers. Vertrouwen geven is voorwaarde voor vertrouwen krijgen.”

" Laten we ons ringeloren door de woonbehoefte van Amsterdam (MRA) , provincie Noord-Holland of regio Gooi en Vechtstreek? Of organiseren we een LOKAAL corrigerend referendum over wat wij van Wij Willen Wonen Wijdemeren zélf willen als belastingbetalers"

Dit platform biedt ruimte voor diverse onderwerpen, al dan niet tijdelijk van aard. Wonen is een permanent onderwerp, dat door allerlei ontwikkelingen continu aan veranderingen onderhevig is. Er zijn echter ook tijdelijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het GAD. 

Actiegroepen wordt de gelegenheid geboden mee te liften in zowel deze website (onder eigen regie natuurlijk) en door te worden gefaciliteerd met samen vorm te geven enquêtes! 

Van hakken in het zand naar opbouwende kritiek. Van belang projectontwikkelaar naar belangenbehartiging voor woningzoekenden. Van aanbodgericht naar vraaggestuurd bouwen. Van nul keuze uit woningtypen naar zelf beslissen wat er wordt gebouwd: waar en  hoeveel Tiny Houses, woongroepen huur, kangoeroewoningen, ZorgSaamWoningen, échte levensloopbestendige woningen om nooit meer te moeten verhuizen, Knarrenhofjes, 25% goedkopere sociale koop, zelf 25-40% goedkoper bouwen met CPO. Excursies om zelf te gaan kijken. 22-6-21 was de excursie naar zorgwoningen van King Arthur Groep in Bunschoten Spakenburg!

Vragen? Gebruik het contactformulier hiervoor!