Nieuwe Democratie Wijdemeren
Opstand in de polder

SAMEN BESLISSEN

Volg met ons vanaf 2 juni 2021: twee boeiende avonden per maand een zelfgekozen raadscommissie.

Deel met ons allen je bevindingen over raadsvoorstellen, amendementen daarop en losstaande moties daarover in een maandelijks of wekelijkse Teams afstemming.

Scherpe vragen in de lokale media

Hoe werkt dualisme in Wijdemeren?

Op welke wijze is het dualisme ingevoerd in de gemeenteraad? In welke stappen is dat gebeurd sinds het landelijk werd besloten?

Is er budget en ambtelijke capaciteit voor duale werkgroepen? Met ingelote burgers? Wie betaalt bv. het mooie initiatief rond ter Sype?

Vallen inspraak, participatie, klankbordgroepen en hoorzittingen onder het duale stelsel? Zoja, hoe dan?

Wonen wethouders fractievergaderingen bij? Wie wel, wie niet? Waarom?

Is er coalitie overleg? Is er oppositie overleg? Is er fractievoorzitters overleg? Waarom? Zijn daar ambtenaren bij? Welke? Wat kost dat?

Wordt het collegeprogramma wel eens geëvalueerd? Door wie? Door inwoners? Is het wel eens bijgesteld? Waar is de meest recente versie te vinden?

Hoe kan het dat dit op woningbouw niet tot verschuiven van portefeuilles heeft geleid? Tot nieuwe coalitie onderhandelingen? 

 Werkwijze inspreken:

Dit zijn de richtlijnen bij een fysieke vergadering:

Fysieke vergadering:

-       15 minuten voor de agendapunt waar u zich als inspreker heeft aangemeld wordt u op het gemeentehuis verwacht.

-       U krijgt voorafgaand aan het onderwerp het woord van de voorzitter;

-       U spreekt wanneer u het woord heeft gekregen van de voorzitter, de maximale inspreektijd is vijf minuten.

-       Het is de taak van de voorzitter de duur van de totale inspraak binnen het billijke te houden. Dat kan betekenen dat u uw inspreekreactie moet bekorten. Daarbij toetst de voorzitter tevens of uw inspraak gelijk is aan inspraak van anderen, of aan uw eigen inspraak van voorgaande keren.

-       Na afloop van de behandeling van het onderwerp krijgt u nog kort het woord. Dit is maximaal 2 minuten per spreker. De voorgaande regels ten aanzien van de duur van de inspraak/reactie gelden ook dan.

-       Ik wijs u erop dat de voorzitter bovenstaande strak zal handhaven.

 

 

Dit zijn de richtlijnen bij een fysieke vergadering:

Digitale vergadering via MS Teams:

-       Voor de vergadering ontvangt u van ons per mail een link naar de MS-teams vergadering (mocht u niet bekend zijn met MS-teams neem dan even contact op met de griffie);

-       Graag om 19:45 inloggen, dan kan u testen of zowel het beeld als geluid het doet. Wij verzoeken u om uw microfoon en camera tijdens de vergadering uit te zetten, tot het moment dat uw agendapunt aan de orde is. Wij verzoeken u om na het betreffende agendapunt de digitale vergadering te verlaten en de vergadering via de website van de gemeente te volgen;

-       U krijgt voorafgaand aan het onderwerp het woord van de voorzitter;

-       U spreekt wanneer u het woord heeft gekregen van de voorzitter, de maximale inspreektijd is vijf minuten.

-       Het is de taak van de voorzitter de duur van de totale inspraak binnen het billijke te houden. Dat kan betekenen dat u uw inspreekreactie moet bekorten. Daarbij toetst de voorzitter tevens of uw inspraak gelijk is aan inspraak van anderen, of aan uw eigen inspraak van voorgaande keren.

-       Na afloop van de behandeling van het onderwerp krijgt u nog kort het woord. Dit is maximaal 2 minuten per spreker. De voorgaande regels ten aanzien van de duur van de inspraak/reactie gelden ook dan.

-       Ik wijs u erop dat de voorzitter bovenstaande strak zal handhaven.

 

Inspreekregels:

De gemeenteraad heeft inspreekregels opgesteld. In artikel 4 van het Reglement van Orde is opgenomen, dat het woord  niet gevoerd kan worden over:

  1. een besluit waartegen een juridische procedure (civiele, bestuursrecht- en/of strafprocedure) bij de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  2. zaken waar op dat moment een juridische procedure (civiele, bestuursrecht- en/of strafprocedure) tegen loopt;
  3. zaken waar de gemeente niet over gaat;
  4. onderwerpen waar geheimhouding op rust;
  5. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  6. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
  7. wanneer een inspreker al eerder over hetzelfde onderwerp heeft ingesproken, tenzij het voorstel afwijkt van het eerdere voorstel, of de situatie is gewijzigd;

 

 

En verder:

-       In het kader van vigerende privacy regels wijs ik u op het gegeven dat de vergadering wordt opgenomen en openbaar gepubliceerd. U bent dan met naam en toenaam terug te vinden. Dit verwijderen wij niet, omdat uw inspraak onderdeel uitmaakt van de beraadslaging van de commissie.

-       Wij verzoeken u tijdens het inspreken rekening te houden met de privacy regels en geen namen te noemen van personen die niet in de vergadering aanwezig zijn.

-       Graag ontvangen wij, liefst vooraf, uw inspraak op papier. Wij voegen deze na afloop van de vergadering bij de formele besluitenlijst.

-       Verder zie ik uw bijdrage graag tegemoet.

Wat doet de groep BurgerExperts:

op hun zelfgekozen vakgebied (ruimte, economie, bestuur, middelen, sociale of maatschappelijke zaken) de raad nauwlettend volgen en waar nodig bijsturen via inspreken in commissievergaderingen.

Deelnemers:
Conny   Regio Gooi & Vechtstreek
Wim, Wilma, Martin en Annemiek    Ruimte en Economie

Doe ook mee!

Daarna gaan we met dit groepje onderzoeken of we bij elke raadsvergadering in de toekomst alle inwoners kunnen laten meestemmen online vlak voordat de raad beslist. Niet in de plaats van de representatieve democratie maar als zwaarwegend advies vanuit de bevolking ernáást! Meebeslissen!

Leuk, leerzaam, ook voor de jeugd vanaf 16 jaar! Nog geen politieke ambitie? Geeft niet, kan komen.

Leer uw raad kennen en lees niet alleen volgzaam wat journalisten er met alle respect van brouwen.

Lees vooral ook Rading-0! Meebeslissen!   

Ken je je raadsleden aan hun uitspraken? De winnaar krijgt een politiek kwartetspel! mail je oplossing via het contactformulier, bijvoorbeeld a7, b2, ............ etcetera

ik zal u vertellen over mijn  oma

1

Ram Lachman (PvdA)

b

alles genuanceerd afwegende

2

Mario Wouters (D66)

c

ik zal het kort houden

3

Barry Rooijmans (CDA)

d

financieel gezien 

4

Nanne Roosenschoon (D66)

e

het is al laat. dan nou nog effe...ik ga u de mond niet snoeren, uw microfoon voorzitter

5

Michiel van Balen (VVD)

f

ehh zeg maar, weet u

6

Stan Poels (GL)

g

moet dat nou?

7

Ria Hennis (DB)

h

okee? heh? wafwaf

8

Alette Zandbergen (DLP)

i

oh sorry, voorzitter, haha

9

Jan Willem Nienhuis (CDA)

j

dankuwal

10

Olivier Goetheer (DLP)

k

hou nou op, jongens! waar zit dat knopje nou?

11

Gert Zagt (DLP)

l

wat dóe ik hier?

12

René Voigt (DB)

m

via de voorzitter! dat ben ik!

13

Renee Wijnen (DLP)

n

er moet een visie komen

14

Erik Torsing (CDA)

o

een Knarrenhof enzo

15

Sieta Vermeulen (VVD)