Nieuwe Democratie Wijdemeren
Opstand in de polder

SAMEN BESLISSEN

Lees hier ALLES over alle mogelijke Petities, Burgerinitiatieven, Dorpsraden, Referenda

We zijn 2-6-21 gestart met het samen volgen van raadsvergaderingen met politiek commentaar. Dan weet je uit de eerste hand bv. welke woningen waar komen. Nuttig dus maar ook leerzaam als doorlopende cursus politiek. Misschien gloort er voor jou in 2022 een politieke carrière mochten deelnemers aan Burgerinitiatieven er een politieke partij nieuwe stijl van willen maken.

Tipjes van de sluier 5-9-2021.

Nieuwe Democratie Wijdemeren maakt enkele van haar strijdpunten bekend.

Naast gekozen burgemeester ook op basis van kwaliteit gekozen wethouders.

Één wethouder voor participatie en inspraak en geen twee maar één voor woningbouw. Einde tegenstelling coalitie/oppositie.

Coalitieprogramma vervangen door in eerste raadsvergadering te kiezen beleidsagenda.

Een ingelote burgerjury namens niet-stemmers. Opkomst verhogende acties. Dorpsraden

en een jeugdraad. Schijninspraak beëindigen. Minder hakken in het zand gedrag belonen.

Inwoners een rol geven bij beeldvormende sessies en bij stemmingen over alle

raadsvoorstellen.

Democratische controle invoeren op MRA, Regio- Gooi en Vechtstreek, Plassenschap,

Groene Hart en Waterschap.

Geen herindeling richting Gooistad, maar een fusiegemeente, bij voorkeur met

Stichtse Vecht als blauwgroene recreatie gemeente.

Belangen 900 ZZP’ers stevig vertegenwoordigen.

Bouwen uitsluitend boven zeespiegelniveau voor sociale huur (jongeren) en levensloopbestendig al dan niet via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (50+). Sociale koopgrens terug van 220.000 naar 185.000 euro net als in Hilversum.

Beëindigen hondenbelasting.

Interesse? Mail naar nieuwedemocratiewijdemeren@ziggo.nl of bel 0640414560.

Oude democratie

1. Evaluatie 4 jaar participatie bij nieuwbouw projecten 2016-2020: 2 inwoners gevraagd naast alle projectontwikkelaars en ambtenaren. De raad vond dit representatief genoeg.

2. Ingezonden brieven e-mails en telefoontjes op lijst v.k.a. plaatsen zonder terugkoppeling aan indieners over wat er daarna mee gebeurt. Bij vragen daarover van indieners in bijna alle gevallen weer niet reageren. Voorbeelden: zeer nuttige suggestie uit 2016 over toepassing juridische tekst om nieuwbouw vlak naast Zestienhoven mogelijk te maken. Lantaarnpaal ingang Bosje van Sprengen ruim 2 jaar met kapotte verlichting. Onveilig, gevaarlijk.

3. Inspraak bij commissies na 5+2 minuten laten afronden door wethouder in plaats van door de eigenlijk verantwoordelijke raadsleden.

4. Participatie  bij Tiny Houses niet toepassen. Ook niet bij maximaal 4 woningen 

5. Participatie bij nieuwbouw nog steeds achteraf door ontwikkelaars, niet door de raad, die hoogste orgaan is. Wel ambtelijke controle op verantwoordingsformulieren van ontwikkelaars.

6. Vanwege interne werkwijze van de griffie die niet publiceren en daardoor veel indieners van brieven aan de raad extra werk laten verrichten.

7. Resultaten van inwoners als stemmen op suggesties in Wijdemeren Verrijkt aan laten passen door ambtelijke stemmen achteraf. Op basis daarvan beleidsprioriteiten stellen voor de omgevingsverordening. Idem bij burgersuggesties gedaan op drukbezochte avonden over Dorps Ontwikkeling Plannen . Indieners daarvan niet transparant op de hoogte stellen

8. Wethouders wonen fractievergaderingen bij ondanks dualisme

 9. Duaal ingevuld plan bespreken vanuit de raad laten betalen door de fracties, waarbij er één niet meebetaalde. Provincie NH levert ambtenaren, ruimtes en budget voor duale werkgroepen met volop inbreng van inwoners

10. Voor indieners van juridische zienswijzen volgt een besloten hoorzitting zonder openbare bekendmaking respectievelijk verslag. Dat is strijdig met de gemeentewet. Het resultaat van deze hoorcommissie is slechts een advies aan de daarop volgende commissie vergadering. In die wél openbare vergadering is inspraak voor indieners niet toegestaan die in de hoorzitting aanwezig waren 

Voorbeelden nieuwe participatie democratie

Burgerbegroting Vlaardingen, niet-betaald parkeren in Breda, jeugdbeleid, etc etc in talloze bij mij bekende gemeenten. Verschil opgeheven tussen coalitie en oppositie (wordt niet genoemd in Gemeentewet of Kieswet) in Heerhugowaard etc, leidt tot gekozen wethouders ivm expertise, niet vanuit partijlijsttrekkerschap, einde fractiediscipline, debat op niet-voorgebakken argumenten leidt tot betere besluiten, inwoners partijprogramma laten schrijven,  wethouder van buiten de gemeente vanwege vakkennis, het Nieuwe Stemmen op basis van kennis per kandidaat, fractiediscipline stopgezet, software om vlak voor stemmen over elk raadsvoorstel burgerraadpleging te doen, roulerende ingelote burgerjury, burgerraden, adviserende referenda, right to challenge, noem maar op.

VNG biedt gemeentes als startpunt een Quick Scan Participatie, waar in een matrix niveau van participatie wordt afgezet naast bestuurscultuur. 

Stopzetten onwettige geheime hoorzittingen, immers zienswijzen "zijn al onder de rechter". 


Integraal participatiebeleid, één participatiewethouder, integreren beleid inspraak/klankbordgroepen/petities/burgerinitiatieven/burgerjury/burgerraden/meedenken vóóraf/niet langer achteraf/einde willekeurig kiezen van deelnemende participanten/meebeslissen bij stemmingen/geheimhouding/referenda


Nieuwe Democratie Wijdemeren 

De meeste mensen deugen, het bekende boek van Rutger Bregman, zegt o.a. dit "Een democratie met betrokken burgers heeft geen politici nodig". Een boude uitspraak, maar daar staat dit visionaire boek vol mee. Hierover gaat dit Webinar met Geerten Waling: Democratie zonder politieke partijen? 

Met onze gast Geerten Waling onderzoeken we hoe de democratie juist baat kan hebben bij versplintering en hoe een partijloze democratie er uit zou kunnen zien. Hebben politieke partijen een te dominante rol gekregen in het staatsbestel? Zijn de sterke fractiediscipline en de onderlinge verdeling van allerlei functies in de publieke sector nog te verdedigen? Zou de democratie niet beter af zijn zonder politieke partijen?

https://www.youtube.com/watch?v=b9Bq7yXb1AU


Pieter Omtzigt (ex-CDA) zegt, "dat Nederland nu moet kiezen tussen Participatie of Revolutie". 

Wij gaan voor 100% Participatie! Tenzij de politiek dat niet realiseert. Dan is Revolutie het enige alternatief. Plus het misschien als gevolg daarvan beginnen van een nieuwe lokale politieke partij! We staan in de startblokken.

Informateur Tjeenk Willink zegt hierover: "De burger zal de overheid alleen vertrouwen als die overheid betrouwbaar is en, zonder naief te zijn, uitgaat van vertrouwen in burgers. Vertrouwen geven is voorwaarde voor vertrouwen krijgen. De gemeenschappelijke  basis is de democratische rechtsorde, een normatief concept. Het gaat om de grondregels voor de wijze waarop de overheid met zijn burgers omgaat en de burgers met elkaar. Die grondregels zijn gebaseerd op fundamentele beginselen en waarden: tolerantie, goede trouw, rechtvaardigheid, redelijkheid, grondrechten. De democratische rechtsorde sluit In (“ieder telt mee“), niet uit. De democratische rechtsorde is ook een sociale rechtsorde. Daarom zijn sociale grondrechten in 1963  in de Grondwet opgenomen. Ze zijn sindsdien nauwelijks meer in het politieke debat aan de orde geweest. Het functioneren van de overheid zelf heeft de democratische rechtsorde aangetast. De overheid was een bedrijf dat goed gemanaged moest worden met de burger als klant en kostenpost. De negatieve gevolgen daarvan komen de laatste jaren steeds duidelijker aan het licht. De kinderopvangtoeslagenaffaire is uitzonderlijk in zijn rampzalige effecten voor burgers maar is geen uitzondering. Niet alleen Kamer en kabinet moeten zich die gevolgen aantrekken (zie hierna) maar ook instituties, zoals de Hoge Colleges van Staat, moeten zich afvragen of ze voldoende tegenwicht tegen de aantasting van de democratische rechtsorde hebben geboden. Waarom hebben hun tegengeluiden in Kamer en kabinet zo weinig uitgehaald? Hoe kan hun stem krachtiger klinken? Ook een betere toegang tot het recht, juist van burgers In een kwetsbare positie die vaak van de overheid afhankelijk zijn, moet aan herstel van vertrouwen bijdragen. Waarom zouden zij anders nog in de democratische rechtsorde geloven? Erkenning en steun van de overheid aan burgerinitiatieven (de maatschappelijke democratie) zijn een blijk van vertrouwen van de overheid in haar burgers. Het sluit aan bij de Nederlandse traditie. Te vaak is een burgerinitiatief nu een ’hordenloop’. Meer in het algemeen moet duidelijk worden wat de burger van de overheid mag verwachten (aan zorg en zeggenschap) en de overheid van de burger (aan inzet en onderlinge solidariteit), een nieuw sociaal contract en openheid over de wederzijdse verwachtingen."


brief van Meer Democratie aan de formateurs van het volgende kabinet:


Geachte heer/mevrouw ,

Tijdens deze moeizame formatie is er van alle kanten geroepen om een nieuwe bestuurscultuur en meer tegenmacht tegen de Haagse bureaucratie. De toeslagenaffaire leverde nieuw bewijs hoe hard dat nodig is. De voorstellen waar Rutte in mei mee kwam, zijn hiervoor echter volstrekt onvoldoende. Het zijn niet meer dan goede gedragsvoornemens en we weten hoe het daarmee in Den Haag meestal afloopt.

Wij zijn er ten eerste van overtuigd dat een nieuwe bestuurscultuur er niet gaat komen zonder democratische systeemverbetering. Ten tweede, die systeemverandering moet niet alleen beperkt zijn tot de vertegenwoordigende instituties, maar moet ook meer tegenmacht aan de bevolking geven.

Als de enige onafhankelijke pleitbezorger van fundamentele democratische vernieuwing in Nederland hebben wij een open brief gestuurd aan de 3 hoofdrolspelers Mark Rutte, Sigrid Kaag en Mariëtte Hamer. Hierin nemen wij het op voor de stem van de burger; úw stem. In deze brief leggen wij uit waarom zij prioriteit moeten geven aan de onderstaande zaken.

Minderheidskabinet voor een open bestuurscultuur

Een minderheidskabinet kan een uitweg uit de huidige impasse: het kan snel worden geformeerd omdat er minder partijen aan deelnemen en er geen gedetailleerd regeerakkoord hoeft te worden uitgewerkt.

Nog belangrijker: een minderheidskabinet herstelt het open democratische debat en geeft het parlement meer macht tegenover de regering en het ambtenarenapparaat. Elk onderwerp moet z’n eigen wisselmeerderheid geven zodat alle fracties in de Tweede Kamer kunnen meeregeren, zonder achterkamertjes. Al bijna 2.500 burgers tekenden onze oproep voor een minderheidskabinet en Het Parool plaatste ons opiniestuk hierover.

Een burgervriendelijk correctief referendum en volksinitiatief 

De mogelijkheid voor burgers om referenda af te dwingen heeft een gezondmakend effect op de politiek. Politici moeten zich dan gaan richten op de problemen die door de bevolking als het dringendst worden ervaren. Alleen al de dreiging van referenda zal ervoor zorgen dat zij actief aan draagvlak werken. Bindende referenda geven de tegenmacht aan de burgers die zo dringend nodig is.

Helaas is de huidige grondwetswijziging met name door invoeging van de torenhoge uitkomstdrempel zo slecht geworden dat wij – met pijn in het hart - aanraden om deze af te voeren en een beter voorstel in te dienen. 

Gekozen burgemeester en gelote burgerberaden

De gekozen burgemeester en gelote burgerberaden staan sinds enige tijd prominent op de democratische vernieuwingsagenda. In onze brief leggen we uit waarom wij voorstander zijn van een direct gekozen burgemeester en onder welke voorwaarden burgerberaden een positieve rol kunnen spelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

De behoefte van burgers om hun eigen leven vorm te geven is door globalisering, Europese integratie, de ontzuiling en individualisering alleen maar toegenomen. Wij hopen dat onze politici het inzicht en de moed vinden om de nodige veranderingen door te voeren. 

Steun ons werk!

Deze acties zijn alleen mogelijk door mensen als u. Meer Democratie krijgt geen subsidie en de meeste private fondsen sluiten politieke doelstellingen uit. Help ons nog sterker te staan en word Vriend voor een maandbedrag dat u zelf kiest. Daarmee zorgt u dat we snel kunnen handelen en acties op langere termijn kunnen plannen. Maar ook met een eenmalige donatie helpt u onze acties vooruit!

Hartelijk dank voor uw aandacht en uw steun namens het hele team,

met democratische groeten

Niesco Dubbelboer
Arjen Nijeboer
Sasha Trifkovic

In Wijdemeren startte op 13-2-2021 Nieuwe Democratie Wijdemeren, daar kom je verder mee...

Het was even stil de afgelopen tijd, maar dat is vanaf nu verleden tijd. Vanaf vandaag kunnen jullie niet meer om ons heen. Nieuwe Democratie Wijdemeren is overal. Achter de schermen zijn wij dagelijks bezig geweest om onze beweging en agenda gestalte te geven. Vol met punten die er écht toe doen.

Het grootste verschil met politieke partijen is echter dat wij niet voor, maar mét de mensen beslissen. Wij zullen niets meer of minder zijn dan een verlengstuk van de wil van de bevolking van onze prachtige gemeente. Wij brengen de democratie weer terug naar hoe deze ooit bedoeld is.

De komende maanden zullen wij ons en onze voorlopige agenda presenteren. Een programma dat uiteindelijk definitief vorm zal krijgen door jullie stem. Om direct met de deur in huis te vallen, presenteren wij hierbij ons eerste speerpunt en dat is dat wij willen pleiten voor het einde van het verschil tussen coalitie en oppositie. Dus echt dualisme zonder fractiediscipline. De gemeente Wijdemeren is namelijk een plek uit duizenden met een geheel eigen cultuur. We spreken onze eigen taal, kennen onze eigen gebruiken en hebben vaak aan een woord of blik genoeg. Het is daarom ontzettend belangrijk dat we vaktechnische wethouders krijgen die weten wat er speelt in onze gemeente. Die hier is opgegroeid, bekend is met de gevoelens die spelen en de taal spreekt. En niet perse de lijsttrekker van een kieslijst hoeven te zijn.

Nu wordt normaal gesproken de wethouder nog benoemd door  haar of zijn fractie. Als wij bij deelname daaraan de meeste stemmen krijgen bij de volgende verkiezingen gaan wij echter nog een stapje verder. Dan laten wij de bevolking kiezen. Zoals het hoort in een échte democratie. De Nieuwe Democratie! 

Werk nu dus al mee aan Nieuwe Democratie want dan beslissen jullie pas echt mee.

- nog geen politieke partij, maar wat dan wel? meebeslissen!

Scherpe vragen in de lokale media

Hoe werkt dualisme in Wijdemeren?

Op welke wijze is het dualisme ingevoerd in de gemeenteraad? In welke stappen is dat gebeurd sinds het landelijk werd besloten?

Is er budget en ambtelijke capaciteit voor duale werkgroepen? Met ingelote burgers? Wie betaalt bv. het mooie initiatief rond ter Sype?

Vallen inspraak, participatie, klankbordgroepen en hoorzittingen onder het duale stelsel? Zoja, hoe dan?

Wonen wethouders fractievergaderingen bij? Wie wel, wie niet? Waarom?

Is er coalitie overleg? Is er oppositie overleg? Is er fractievoorzitters overleg? Waarom? Zijn daar ambtenaren bij? Welke? Wat kost dat?

Wordt het collegeprogramma wel eens geëvalueerd? Door wie? Door inwoners? Is het wel eens bijgesteld? Waar is de meest recente versie te vinden?

Hoe kan het dat dit op woningbouw niet tot verschuiven van portefeuilles heeft geleid? Tot nieuwe coalitie onderhandelingen? 

- trialisme in plaats van dualisme (volgens informateur Tjeenk Willink te zwak vertaald in de Tweede Kamer en vak K) en monisme (Wijdemeren): meebeslissen! zie ook  https://nl.linkedin.com/pulse/van-dualisme-naar-trialisme-maarten-pieters- BOB wordt dus KIBOB: KI = KiezersInvloed meebeslissen! 


- feedback op ingezonden brieven/mails aan gemeente: Ombudspolitiek, onder andere via ons Vierkante Archief, uw helpdesk over klachten betreffende de overheid

- stop onderscheid coalitie - oppositie: meebeslissen!


Nieuwe deelnemers aan deze moderne democratische beweging krijgen dit boek ter waarde van 14,95 euro over een veel betere democratie GRATIS!

Burgers aan de macht en wel de volle vier jaar!

Niet langer maar één keer per 4 jaar tekenen bij het kruisje en verder constant vergeten worden! 

Wordt NU deelnemer voor maar 2 euro per maand! 

Opzegbaar per jaar.

Op naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022!

Wie helpt om de organisatie op poten te zetten?

Ook sympathisanten en donateurs zijn van harte welkom!

Wij hebben al een besloten groep Nieuwe Democratie en een voor BurgerExperts en één met de alleszeggende naam Vierkante Archief voor klachten over de overheid!

Doe mee!

Meld je NU ook al heb je geen interesse om in de gemeenteraad te gaan zitten in 2022 via nieuwedemocratiewijdemeren@ziggo.nl of bel NU 0640414560 (Wim van Oudheusden)


Motivatie:

een grove brutale sneer uit de burelen van het College naar insprekende, brief- en mailschrijvende inwoners: en de nog milde reactie daarop:Niet onze partij, maar wél een haarscherpe analyse hieronder over het gebrek aan DEMOCRATIE in Nederland! Waar Nieuwe Democratie Wijdemeren een haalbaar alternatief voor biedt aan ALLE inwoners! Weg met de heilige huisjes van partijen die alleen maar vanuit hun achterhaalde machtspolitiek redeneren!  

https://fb.watch/5MxfwFUhPp/


Wijdemeren op de Participatieladder.

De geschiedenis:

Criteria voor burgerinitiatieven: Halfvolle glas, positief, there is power in positive thinking, niet alleen NIMBY.

Normen en waarden voor deelnemers: integriteit is een must, zie  https://www.ltp.nl/dossiers/integriteit/ 

Toelatingstest deelnemers: 


Gedragscode eventuele kandidaat raadsleden: 

Geheimhouding? Weg ermee!

Wat Nieuwe Democratie gaat doen: 

A. We gaan een eigen Participatienota Bouwen schrijven omdat de huidige nog steeds geen Participatie vóóraf regelt. Het is sinds 2016 nog steeds mosterd na de maaltijd qua meebeslissen door jullie.

B. Er is al een huis-aan-huisenquête klaar over woningtypen en moderne woonvormen in aanvulling op het Provinciale Woonakkoord, de gemeentelijke Woonvisie, het WiMRA onderzoek 2021 en de WoningNet analyse juni 2021. Wie betaalt huis aan huis distributie of plaatsing op de gemeentelijke pagina's?

C. Er blijft op deze website veel informatie komen over woningtypen, woonvormen en excursies daar naar toe. Mits gesponsord. 

D. Er komt geen nieuw gemeentehuis. Door leegstaande panden (één per kern) per direct te benutten om ambtenaren naar toe te verhuizen. Sloop betekent dan tientallen extra nieuwbouwwoningen conform Erven Knorr, maar dan gespiegeld met de Rading ertussenliggend. Zeer lage aanloopkosten. 

E. Samenwerking met een succesvolle organisatie om energie neutrale woonwijken te realiseren.

F. We stellen de hondenbelasting ter discussie naast die voor hobbyboerenvee, paarden en katten.

G. We gaan actief protest aantekenen tegen de groei van Schiphol om extra overlast in met name Nederhorst den Berg en Loosdrecht te stoppen.

H. We gaan een raadgevend referendum houden over de Cultuurnota als deze sector dat wenst. Of de website en enquetesoftware als platform aan hen aanbieden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom! Democratie komt van DemosKratos (Oud-Grieks) betekent Demos Volk, Kratos Macht, de macht aan het volk

13-5-2021 op GooiTV in de rubriek In Derde Termijn:

In ‘In Derde Termijn’ (14e jrg afl 14) wordt stilgestaan bij een nieuw burgerinitiatief in Wijdemeren, mogelijk de opmaat naar een nieuwe politieke partij. Gasten zijn Wim van Oudheusden (Nieuwe Democratie) en René Voigt (Dorpsbelangen). Presentatie: Ruud Bochardt

zie https://youtu.be/uFoBHsuBOtk

Onderzocht wordt in een doorlopend proces bij deelnemers of er interesse is om de niet- partijgebonden democratische beweging Nieuwe Democratie Wijdemeren, geïnspireerd door de meebeslis filosofie van Code Oranje, een gooi te laten doen naar gemeenteraadszetels in 2022. Ook jongeren vanaf 16 jaar en niet-stemmers horen erbij. Daarnaast een potentie van ongeveer 1750 stemmers op niet-landelijke partijen in democratische controle gaten dichten.

Niet-partijgebonden deelnemers (maar 2$ per maand) en donateurs (minimaal 25$) krijgen het boek "Opstand in de polder" van burgemeester Bert Blase cadeau.We beginnen daarna met een cursus "Politiek zonder spelletjes".

Nadat we al begonnen zijn met het samen kritisch volgen van de gemeenteraad! Dan verkiezingen volgens het Nieuwe Stemmen per kandidaat op thema:
 


Het petitie initiatief ter Sype is succesvol afgerond inmiddels.

Het Participatie Initiatief Wij Willen Wonen Wijdemeren was goed op stoom met 86 deelnemers.

Doordat ambtenaren ons niet informeerden is veel vergeefse moeite gestoken in het verbeteren van de ParticipatieNota Bouwen (31-3-21), de kaderstelling Dennenlaan (mei 21) en de Woonvisie (8-7-21). Teleurstellend hoe men omgaat met meedenkende inwoners. Maar we geven het niet op! 

Het volgende succes is er ook al: Integrale Visie Polder Kortenhoef over Groenwoud, VLEK in plaats van Zuidsingel fase 8 heeft in één dag tijd met al 66 deelnemers de officiële status van een Burgerinitiatief bereikt! Uiteindelijk doen er 75 aan mee! 

Jullie mogen zelf nieuwe onderwerpen aandragen voor vervolg-burgerinitiatieven. Al voorgesteld: Hondenbelasting Nee/Ja, MRA Nee/Ja (Macht Regeert Alles), Rioolbelasting Terug, Cultuur Nota, Nieuw Gemeentehuis Nee/Ja 


Kandidaatstelling | Verkiezingen | Kiesraad.nl